Koła Jakości to zorganizowana, celowa forma pracy zespołowej, w ramach danego przedsiębiorstwa, jego konkretnego działu, bądź też kilku z nich. Głównym celem spotkań w ramach Koła Jakości jest praktyczne działanie w myśl potrzeby doskonalenia jakości w obrębie danego przedsiębiorstwa oraz rozwiązywanie problemów, które powstały na różnych poziomach w hierarchii firmy. Koło jakości zwykle tworzy grupa osób (może liczyć około 5-8 osób) stanowiąca na ogół przedstawicieli tego samego szczebla – np.: kierownicy, pracownicy działu, kontrolerzy itd. Spotkania stanowią ponadto formę aktywizacji całego przedsiębiorstwa, jak i jego jednostek – przypominając platformy dyskusyjne, fora, czy panele dyskusyjne – w których czynnie uczestniczą osoby zainteresowane tematem i chętne do podjęcia działań. Najczęściej poruszanymi tematami w ramach prowadzonych spotkań Kół Jakości są kwestie dążące do poprawy procesu produkcyjnego, podnoszenia produktywności, jakości produktów, bądź świadczonych usług, czy też pozostałych spraw jak ergonomia pracy, aspekty ekologiczne itd.

Przykładowy program spotkania:

  1. Identyfikacja występujących problemów,
  1. Sformułowanie problemów i ustalenie przyczyn (brak szkoleń, złe parametry maszyny, nieodpowiednie metody pracy),
  1. Studium przypadku, burza mózgów – podjęcie działań likwidacji problemu,
  1. Wdrożenie rozwiązań i akcji korekcyjnych,
  1. Monitorowanie słuszności wprowadzonych rozwiązań.

Aplikacja Action Plan – Plan Działań

Koło Jakości - celowa forma pracy zespołowej

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: